Rugby – Varsity & JV vs Bellarmine
11:00am/1:00pm @ Jesuit

Athletics

11:00am – JV Game

1:00pm – Varsity Game