Baseball – V & JV @ Pleasant Grove
4:00pm Varsity Diamond
4:00pm JV Diamond @ Pleasant Grove

Athletics