Baseball – V & JV @ Sheldon
4:00pm @ Sheldon

Athletics