Baseball – V & JV @ Sheldon
4:00pm Varsity Diamond
4:00pm JV Diamond @ Sheldon

Athletics