Baseball – Var & JV vs St. Mary’s
3:30pm JV
3:30pm Varsity - Jesuit Fields

Athletics