Basketball – JV & V vs Rocklin
4:00pm JV
5:30pm Varsity

Athletics