Football – V & JV @ Pleasant Grove
5:00pm JV
7:15pm Varsity @ Sheldon Stadium

Athletics