Football – V & JV @ Sheldon
5:00pm JV
7:15pm Varsity @ Sheldon

Athletics