Football – V & JV vs Clayton Valley
11:30am JV
2:00pm Varsity @ Jesuit Stadium

Athletics