Football – V & JV vs Davis – Senior Day
11:00am JV
1:00pm Varsity @ Jesuit Stadium

Athletics