Football – V & JV vs Sheldon
11:00am JV
1:00pm Varsity @ Jesuit Stadium

Athletics