Football – Var & JV @ Davis
5:00pm JV
7:15pm Varsity @ Davis

Athletics