Soccer Scrimmage
5 PM JV (v. Rocklin) / 3:30 PM Varsity (v. Whitney)

Athletics

Both games home