Soccer – V & JV Gold @ University (SF)
3:15pm Varsity
3:15pm JV Gold @ University

Athletics