Soccer – V & JV Red @ Sheldon
4:00pm Varsity
6:00pm JV Red @ Sheldon

Athletics