Soccer – V & JV Red vs Natomas
11:00am Varsity
1:00pm JV Red - Jesuit Stadium

Athletics