Soccer – Varsity & JV Gold @ Cordova
4:30pm JV Gold
6:30pm Varsity @ Cordova

Athletics