Soccer – Varsity & JV Gold vs Atwater
1:00pm Varsity
3:00pm JV Gold - Jesuit Stadium

Athletics