Soccer – Varsity & JV Red @ Sheldon
3:00pm Varsity
4:30pm JV Red @ Sheldon

Athletics