Volleyball – V & JV vs Bella Vista
5:00pm JV
6:00pm Varsity - Jesuit Gym

Athletics