Volleyball – V & JV vs Franklin
4:30pm JV
5:30pm Varsity @ Jesuit Gym

Athletics