Volleyball – V & JV vs Sheldon
4:30pm JV
5:300pm Varsity @ Jesuit Gym

Athletics